Poprawa warunków pracy

02.08.2018
INTERkrąż Sp. z o.o. zaprasza pracowników Firmy do udziału w projekcie pn. Poprawa warunków pracy w firmie INTERkrąż Sp. z o.o.

logoUE4.jpg [19.82 KB]

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu

287 198,75 zł

Dofinansowanie

244 118,93 zł

 

INTERkrąż Sp. z o.o. zaprasza pracowników Firmy do udziału w projekcie Poprawa warunków pracy w firmie INTERkrąż Sp. z o.o. realizowanego w ramach Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia mającego na celu odciążenie zdrowia poprzez poprawę warunków pracy, przygotowanie ich do kontynuowania pracy na innych lub doposażonych stanowiskach pracy o mniejszym obciążeniu dla zdrowia.

Do udziału w projekcie zapraszamy pracowników INTERkrąż: kobiety i mężczyzn, którzy spełniają przynajmniej jedno z wymienionych poniżej kryteriów:

  • Pracownicy zatrudnieni w szczególnych warunkach przy pracach wymienionych w regulaminie konkursu, przez okres co najmniej 6 m-cy przed datą udzielenia wsparcia w projekcie
  • Pracownicy 50+
  • Pracownicy, którzy nie znajdują się w żadnej z powyższych kategorii, ale doświadczają obciążeń zdrowotnych na stanowisku pracy

 

Kryterium kwalifikacji udziału w projekcie będzie przynależność do jednej z ww. grup docelowych. W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób, o miejscu w projekcie będzie decydować ilość otrzymanych punktów.
Dla osób o takiej samej ilości punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie kolejność zgłoszeń - data i godzina złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

W celu zgłoszenia swojego udziału w projekcie należy dostarczyć podpisane dokumenty zgłoszeniowe (dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.interkraz.com.pl).

Zgłoszenia można składać (osobiście, listem poleconym, kurierem) w biurze projektu w siedzibie INTERkrąż 179 w Trzyciążu.
Dla zgłoszeń składanych za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu do biura projektu.

                                                                                                                         

Udział w projekcie jest bezpłatny


Do pobrania