Promocja krążników na rynkach zagranicznych

03.09.2018
Projekt UE pn. Działania promujące na rynkach zagranicznych krążniki do przenośników taśmowych produkowane przez "INTERkrąż

logoUE 3.jpg [26.73 KB]

"INTERkrąż" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością realizuje projekt pn. "Działania promujące na rynkach zagranicznych krążniki do przenośników taśmowych produkowane przez "INTERkrąż" Sp. z o.o.". Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Nazwa projektu

Działania promujące na rynkach zagranicznych krążniki do przenośników taśmowych produkowane przez "INTERkrąż

Cel projektu

Celem projektu jest skuteczna promocja Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej, w tym wprowadzenie produktów na 2 rynki perspektywiczne, zwiększenie sprzedaży eksportowej produktów stanowiących przedmiot projektu, a tym samym wzrost eksportu ogółem.
Efekty ilościowe projektu to: liczba kontraktów handlowych (4), przychody z eksportu produktów będących przedmiotem projektu a także: udział w 3 imprezach targowych, zakup 1 usługi doradczej w zakresie umiędzynarodowienia działalności, udział w 1 misji gospodarczej.
Efekty jakościowe projektu stanowią: wypromowanie produktów na arenie międzynarodowej, zdobycie nowych rynków, w tym krajów perspektywicznych, nawiązanie nowych kontaktów biznesowych i zdobycie nowych klientów zagranicznych oraz podpisanie nowych umów handlowych w eksporcie.
Osiągnięte rezultaty projektu przyczynią się do zwiększenia aktywności eksportowej, wzrostu przychodów z eksportu oraz pozyskania nowych rynków.

Beneficjent

INTERkrąż sp. z o.o.

Wartość projektu (wydatki kwalifikowane)

238 700,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich

143 220,00 zł