fundusze-unijne-2022.jpg

INTERKRĄŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. "Działania promujące na rynkach eksportowych krążniki do przenośników taśmowych produkowane przez "INTERKRĄŻ" Sp. z o.o w programie promocji branży maszyn i urządzeń". Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand (konkurs nr 6/2020).

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest udział Wnioskodawcy w programie promocji branży maszyn i urządzeń, mający na celu skuteczną promocję działalności i produktów Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej oraz aktywny udział w promocji Marki Polskiej Gospodarki za granicą.

Wybrane w projekcie rynki perspektywiczne obejmują 1 kraj: Brazylia.

Zakres projektu obejmuje poniższe działania promocyjne:

(I) stoiska na imprezach targowych (3 x):

 • 1 x BAUMA (Monachium, Niemcy) - edycja: 2022
 • 1 x M&T EXPO (Sao Paulo, Brazylia) - edycja: 2021
 • 1 x KATOWICE MTG (Polska) - edycja: 2021

(II) dodatkowe działania promocyjne - produkcja materiałów reklamowych:

- długopis aluminiowy, breloczek odblaskowy, smycze, latarka, plecak

Realizacja projektu sfinansowana zostanie ze środków własnych Wnioskodawcy.

Cele projektu:

Celem projektu jest skuteczna promocja Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej, w tym promocja produktów na 1 rynku perspektywicznym (Brazylia), zwiększenie sprzedaży eksportowej produktów stanowiących przedmiot projektu, a tym samym wzrost eksportu ogółem.

Efekty ilościowe projektu to: liczba kontraktów handlowych zagranicznych , przychody z eksportu produktów będących przedmiotem projektu, przychody z eksportu ogółem, a także udział w 3 imprezach targowych w charakterze wystawcy.

Efekty jakościowe projektu stanowią: wypromowanie produktów na arenie międzynarodowej, promocja produktów na rynku perspektywicznym (Brazylia), nawiązanie nowych kontaktów biznesowych, zdobycie nowych klientów, podpisanie nowych umów handlowych w eksporcie.

Osiągnięte rezultaty projektu przyczynią się do zwiększenia aktywności eksportowej Wnioskodawcy, wzrostu przychodów z eksportu oraz wypromowania produktów na rynkach zagranicznych.

Przewidywane rezultaty projektu/planowane efekty:

 • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji
 • Przychody ze sprzedaży produktów na eksport
 • Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu

wartość projektu (wydatki kwalifikowane): 172 800.00 PLN

wkład Funduszy Europejskich: 103 680.00 PLN

 

Lata 2020 - 2021

 

projekty-unijne-2021-1.png [193.69 KB]

 

 

INTERkrąż  Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne realizuje projekt

 1. ”Wdrożenie technologii produkcji udoskonalonych kotew górniczych, opartej o autorskie urządzenia i podzespoły linii technologicznej”

 

Kwota dotacji : 3 550 358,25 zł

Wartość projektu : 7 889 685,00 zł

Okres realizacji projektu 01-11-2021 do 30-09-2023

 

Przedmiotowy projekt ma na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa

INTERkrąż Sp. z o.o., poprzez wdrożenie nowej metody  produkcji kotew górniczych,

w wyniku którego znaczącemu udoskonaleniu ulegnie dotychczasowy produkt.

Dzięki wdrożonej technologii nowy produkt (kotwa górnicza, stalowa) zyska unikalne cechy:

* likwidacja problemów z gromadzeniem się zanieczyszczeń pod nakrętką,

* likwidacja zatłuszczenia kotwy,

* poprawa jakości gwintu.

 

 

 

baner-interkraz-projekty-unijne.jpg [34.44 KB]

"INTERKRĄŻ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. "Wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa INTERkrąż Sp. z o.o. na rynkach USA, Francji i Ukrainy”. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich mśp (konkurs w roku 2019).

Cele projektu:

Jako skonkretyzowane i mierzalne cele projektu Wnioskodawca wskazał:

 1. dokonanie sprzedaży eksportowej produktów stanowiących przedmiot umiędzynarodowienia w ramach projektu (krążników) do poszczególnych krajów:
 2. Francja
 3. Ukraina
 4. USA

w okresie 01.10.2020 - 31.12.2021 r., tj. w okresie trwania projektu oraz w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

 1. zrealizowanie sprzedaży produktów stanowiących przedmiot umiędzynarodowienia w ramach projektu (krążników) do wskazanych krajów docelowych ekspansji (Francja, Ukraina, USA), w okresie 01.10.2020 - 31.12.2021 r., tj. w okresie trwania projektu oraz w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.
 2. uczestnictwo w 3 imprezach targowych w okresie trwania projektu, tj. do dnia 31.12.2020 roku:

1.MINExpo INTERNATIONAL 2020 (USA)

2.SIM 2020 (Francja)

3.MINING & MINERALS EXPO 2020 (Ukraina)

 1. nawiązanie 36 kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami biznesowymi ze wskazanych krajów docelowych ekspansji (Francja, Ukraina, USA) w okresie do dnia 31.12.2021 r., tj. w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.
 2. podpisanie 24 kontraktów handlowych / zamówień na produkty stanowiące przedmiot umiędzynarodowienia w ramach projektu ze wskazanych krajów docelowych ekspansji (Francja, Ukraina, USA) w okresie do dnia 31.12.2021 r., tj. w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.
 3. zrealizowanie sprzedaży eksportowej na wybrane rynki docelowe (Francja, Ukraina, USA) produktów stanowiących przedmiot umiędzynarodowienia w ramach projektu w okresie 01.10.2020 - 31.12.2021 r., tj. w okresie trwania projektu oraz w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

Planowane efekty:

 • Liczba kontaktów biznesowych: 36
 • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji: 24
 • Przychody ze sprzedaży produktów na eksport
 • Pozyskanie nowego rynku eksportowego: 1

wartość projektu:

 • koszty kwalifikowane: 249 213,00 zł
 • koszty ogółem: 281 172,88 zł

wkład Funduszy Europejskich: 112 145,85 zł

 

 

projekty-unijne-2021-1.png [193.69 KB]

 

INTERkrąż  Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne   realizuje projekt

”Wdrożenie autorskiej technologii produkcji udoskonalonych krążników z piastą stalową”

 

Wartość projektu : 7 494 300,00 zł

Kwota dotacji : 3 372 435,00 zł

Okres realizacji projektu 01.11.2020 – 30.09.2021

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy, poprzez wdrożenie nowej technologii produkcji krążników z piastą stalową.

Do osiągnięcia celu głównego przedsięwzięcia przyczyni się zrealizowanie wymiernych celów szczegółowych:

- wdrożenie innowacyjnej technologii,

- wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa znacząco udoskonalonego produktu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wcześniej realizowane projekty :

fundusze-1.jpg [237.07 KB]

 

fundusze-2.jpg [112.39 KB]

fundusze-3.jpg [157.23 KB]

fundusze-4.jpg [154.72 KB]

fundusze-5.jpg [163.14 KB]

 

fundusze-6.jpg [277.23 KB]